Semalt hünärmeni: Süzgüçleri görmek barada bilmeli zatlaryňyzyň hemmesi

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow, maglumatlary üýtgetmek we çäklendirmek üçin süzgüçleri ulanmalydygyny aýdýar. Mysal üçin, belli bir IP adresinden traffigi aýyrmak üçin süzgüçleri ulanmak bolýar. Islenýän subdomenlerden we kataloglardan maglumatlary goşup bilersiňiz we dinamiki sahypalary okalýan tekstlere we setirlere öwrüp bilersiňiz. Süzgüçleri dolandyrmazdan ozal hasap derejesinde rugsat almaly bolarsyňyz.

Wideo syn:

Bu bölümde, Sanly seljeriş esaslary programmasynyň bir bölegi bolan wideo göreniňizden soň esasy süzgüçleri düzmeli. Analitika akademiýasynda girizildi. Wideo baglanyşygy şu ýerde: analyticsacademy.withgoogle.com.

Öňünden kesgitlenen süzgüçler:

Öňünden kesgitlenen süzgüçler Google Analytics maglumatlaryňyzdan aýrylmaly. Munuň üçin kompaniýa ulgamy ýa-da ISP ýaly belli domenlerden traffigi aýyrmak ýa-da goşmak üçin süzgüçleri ulanmaly. Domen adyny görkezeniňizde, onuň serwer belligini rugsatsyz goşmaly dälsiňiz.

Anotheradyňyzda saklamaly başga bir zat, diňe IP salgylaryndan traffigi aýyrmak. Bu süzgüç, belli bir IP adresinden ýa-da belli bir çeşmeden basmagy aýyrmak ýa-da goşmak üçin ulanylyp bilner. Bu opsiýa bilen bir topar IP adresi süzmek mümkin. Salgylaryň has çylşyrymly diapazonyny süzmek isleseňiz, ony aýyrmak üçin “Custom Filter” opsiýasyny ulanmaly. Alterna-da bolmasa, adaty aňlatmalary Süzgüç nagşy hökmünde kesgitlemek üçin IP adresini ulanyp bilersiňiz.

Hususy süzgüçler:

  • Aýyrma: Filtr nagşyňyza gabat gelýän gündelik faýl setirlerini aýryp biler. Internetdäki web sahypaňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin parallel setirleri äsgermezlik etmeli.
  • Goşuň: Süzgüç nagşyňyza gabat gelýän gündelik faýl setirlerini öz içine alýar. Gabat gelmeýän hitleriň hemmesine üns berilmeli däldir we şol hitlerdäki maglumatlar Google Analytics hasabatyňyzda ynamsyzdyr.
  • Kiçi we Uly: Siziň gereksinimlerine görä, kiçi ýa-da uly harp içine alan mazmunyny öwüren mümkin.
  • Gözlemek we çalyşmak: Bir meýdanyň içindäki nagyşlary gözlemek üçin ulanyp boljak gönümel we ajaýyp süzgüç. Bu nagyşlary iň amatly alternatiwalar bilen çalyşmaga kömek edýär.
  • Ösen: meýdanlary bir nokatdan beýlekisine gurmaga mümkinçilik berýär. Süzgüçli hereketlendiriji, ähli aňlatmalary iki Ekstrakt meýdanynda ulanar. Soňra Konstruktor aňlatmasynyň kömegi bilen başga bir meýdan gurýar.

Süzgüçler üçin ulanylýar:

Bu ýerde süzgüçleriň ulanylyşyny beýan etdik:

  • Hasabatlardan içerki traffigi hasaba almazdan: Süzgüçler, Google Analytics hasabatlaryňyzdan içerki traffigi aýyrmak üçin ulanylyp bilner. Munuň üçin gadagan etmek isleýän IP adresleriňizi kesgitleýän süzgüçleri düzmeli.
  • Işleri belli bir kataloglarda habar beriň: Işleri käbir belli kataloglarda habar bermek isleýän bolsaňyz, şol kataloglary kesgitläp biljek süzgüç gurmaly.
  • Aýry-aýry görnüşlerde subdomenleri yzarlaň: Subdomenleri yzarlamak isleseňiz, her domen we kiçi domen üçin aýratyn görnüşler döretmeli. Şeýle hem, ýörite bölümleri kesgitlemek üçin süzgüçleri goşmaly.